Država:  |  English

Puni naziv: PRVI FAKTOR, faktoring društvo, d.o.o. u likvidaciji
Skraćeni naziv: PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji
Sjedište: Hektorovićeva 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01 61 65 000
Fax: 01 61 76 629
e-pošta: info@prvifaktor.hr
web: www.prvifaktor.hr
Matični br.: 1789783
Porezni br.: HR63278028623
Broj reg. upisa na Trgovačkom sudu u Zagrebu: Tt-03/6514-2
Temeljni kapital: 19.466.600,00 u cijelosti uplaćen
Račun kod Societe Generale - Splitska banka d.d. : HR 4523300031100336629
Likvidatori: Jure Hartman, Vesna Lončar i Marko Ugarković